De gemeenteraad van Midden-Drenthe

De gemeenteraad vertegenwoordigt alle inwoners van Midden-Drenthe. Raadsleden treden op namens de inwoners. Dus ook namens jou. Deze website is van de gemeenteraad. Je vindt er wat er op de agenda staat, hoe je met de raad in contact komt en wat we voor onze inwoners gaan doen deze raadsperiode.

Instrumenten

 

Hoe je als inwoner iets onder de aandacht kunt brengen:

 

Brief aan de gemeenteraad

Wil je een onderwerp, idee of probleem onder de aandacht brengen van de raad, stuur of mail dan een brief aan de raad.

Per post:
Gemeente Midden-Drenthe
t.a.v. de gemeenteraad
Postbus 24
9410 AA Beilen

Per mail:
griffie@middendrenthe.nl

Burgerinitiatief

Heb je een goed idee voor Midden-Drenthe? Wil je dat er zaken veranderen of worden aangepakt waar de gemeente over gaat? Of vind je dat er onderwerpen in de gemeenteraad moeten worden besproken die nu niet aan de orde komen? Maak dan gebruik van het burgerinitiatief en dien jouw voorstel in voor behandeling door de gemeenteraad.

Aan het indienen van een burgerinitiatiefvoorstel zijn enkele voorwaarden verbonden. De belangrijkste is, dat elk voorstel wordt ondersteund door tenminste 100 inwoners van 18 jaar en ouder.
Meer informatie kun je krijgen bij de griffie: griffie@middendrenthe.nl.

Inspreken in een commissievergadering

De gemeenteraad vindt dat iedere inwoner van de gemeente Midden-Drenthe iets moet kunnen zeggen over zaken die belangrijk voor hem of haar zijn en waarvan men vindt dat de raad dit moet weten. Daarom kun je als inwoner van de gemeente tijdens een raadscommissievergadering gebruik maken van het spreekrecht. Je kunt inspreken als het onderwerp valt binnen het taakveld van één van de drie raadscommissies. Dit zijn de commissie Zorg en Welzijn, de commissie Algemeen Bestuur en de commissie Ruimte en Groen.
Inspreken tijdens een raadsvergadering is niet mogelijk.

De voorbereiding van het inspreken
Graag horen we van jou:
• Over welk onderwerp je graag wilt spreken. Dat kan een onderwerp zijn dat op de agenda staat, of een ander onderwerp buiten de agenda om.
Inspreken over een onderwerp dat op de agenda staat, vindt plaats bij het betreffende agendapunt. Voor inspreken over onderwerpen buiten de agenda om is het agendapunt Spreekrecht.
Je mag niet inspreken over benoemingen, keuzes, voordrachten of aanbevelingen van personen.
• Namens wie je spreekt (jouzelf of een organisatie/vereniging).

De commissieleden stellen het op prijs als je jouw inspreektekst ook digitaal beschikbaar hebt, zodat zij deze eventueel kunnen teruglezen. Hierover kun je afspraken maken met de griffie.

Als je gebruik maakt van het spreekrecht wees je er dan van bewust, dat openbare commissievergaderingen – evenals raadsvergaderingen – live worden uitgezonden op internet. Wij zijn op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) verplicht je daarop te wijzen. De video-opnamen van de vergaderingen worden na afloop opgeslagen op de website van de gemeenteraad en zijn voor iedereen toegankelijk.

Aanmeldingen voor het spreekrecht

Deze ontvangen we graag uiterlijk voor 10.00 uur op de dag van de vergadering.

Vragen?
Voor meer informatie over het spreekrecht of aanmelding om in te spreken, kun je contact opnemen met de griffie via griffie@middendrenthe.nl of (0593) 539 290.

Rekenkamercommissie

Heb je als inwoner een idee voor een onderwerp voor rekenkameronderzoek? Mail dan naar rekenkamercommissie@middendrenthe.nl

Call Now Button